Reklamacje i zwroty

  1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i mają co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy Cosnet Sp. z o.o.
  2. Firma Cosnet Sp. z o.o. jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia).
  4. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
   • towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   • towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono;
   • towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym
   • towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Cosnet Sp. z o.o.
  5. Firma Cosnet Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
  6. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  7. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:e-mail’em na adres: sprzedaz@cosnet.pl  za pośrednictwem poczty na adres: Cosnet Sp. z o.o. , ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer 071 712 03 03
  8. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
   • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
    albo
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku  Cosnet Sp. z o.o.  może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

 

 1.    9. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Klient zamiast zaproponowanego usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do  zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Cosnet Sp. z o.o.

11. Cosnet  Sp. z o.o. może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zg odności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar w oryginalnym opakowaniu do Cosnet  Sp. z o.o. na podany poniżej adres na koszt Cosnet  Sp. z o.o. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru Cosnet  Sp. z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego towaru Klient wypełnia załączony do towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.
Towar powinien być zwrócony na adres Cosnet Sp. z o.o. , ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław

14. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od dnia wydania towaru Klientowi.

15. O ile to możliwe, w przypadku gdy towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć – do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności – gwarancyjną i serwisową.

16. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi  nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień gwarancyjnych i odwrotnie.

17. Kupujący  zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. nr 827) może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem  bezpośrednich  kosztów zwrotu rzeczy, w terminie 14 dni. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   • dla umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz , będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności  – od objęcia rzeczy w posiadanie przez kupującego lub wskazana przez niego  osobę trzecią  inną niż przewoźnik
   • dla  umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno lub partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej  rzeczy partii lub części
   • dla umowy  która polega na regularnym  dostarczaniu rzeczy  przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
   • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu konsumentowi w wypadkach:

   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

19. Wzór odstąpienia do umowy stanowi załącznik do nin. Regulaminu.

20. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego  o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

21. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący , chyba że kupujący  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od  kupującego – konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez niego  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

23. Jeżeli kupujący – konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep , sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu – konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

24. Kupujący – Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

25. Kupujący –  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

26. Kupujący –  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że sklep – przedsiębiorca nie poinformował kupującego – konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.